Дитина в дошкільні роки Освітня програма "Дитина в дошкільні роки", наук. кер. проф. Крутій К. Л. (лист МОН про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" від 08.12.2010 № 1/11-11178)

Від автора: Програма "Дитина в дошкільні роки" — це програма нового типу.

Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка. Програму "Дитина в дошкільні роки" адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, школах-інтернатах тощо; студентам педагогічних інститутів і коледжів, які навчаються за спеціальністю "Дошкільне виховання", батькам, а також укладачам нових комплексних програм розвитку, виховання та навчання дітей раннього, переддошкільного й дошкільного віку.

У грудні 2010 року програму рекомендовано МОН України як комплексну додаткову освітню програму (лист МОН України N 1/11–11178 від 8 грудня 2010 р.).

Доопрацювання освітньої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства та психолого-педагогічної науки, вимогами практики та обов’язковістю дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку, визначеною Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої  та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" (2010 р.). Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Мета програми — забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя; полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

Основні завдання програми — озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик; забезпечення можливості "єдиного старту" для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості.

До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки.

Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного "Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні", тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою і динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:

- якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим ("Створення фонду "Хочу"), тобто залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до дійсності;  

визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи ("Створення фонду "Можу"), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навичками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного використання набутого в житті;  

- основні психологічні досягнення дитини, що свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості, особистості ("Показники компетенції дитини"), тобто обов’язковий мінімум набору елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей.

Показники компетенції дитини є мінімальним освітнім ядром, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних показниках діяльності та поведінки дитини. Науковцями доведено, що психологічний вік не збігається з хронологічним, один психологічний вік за своєю довжиною не рівний іншому. Тому в програмі "Дитина в дошкільні роки" виокремлено психологічні віки:

- раннє дитинство (перший рік життя — ранній вік, переддошкільний вік — від року до трьох років);

- дошкільне дитинство (молодший, середній, старший віки). Програма має особливості в структурі, складається з двох частин: програма для раннього та переддошкільного віку і програма для дітей дошкільного віку. Кожен віковий період має невипадкову назву.

Програма має особливості в структурі, складається з двох частин: програма для раннього та переддошкільного віку і програма для дітей дошкільного віку.

Кожен віковий період має невипадкову назву.

"Маляточко" — освітня програма для дітей раннього та переддошкільного віку. Ця програма є складовою частиною програми "Дитина в дошкільні роки". Створення саме такої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства та психолого-педагогічної науки, вимогами практики.

Програма для дітей молодшого віку має назву "Кроки до самостійності", дітей середнього віку чекає програма "Подорож у довкілля", а для дітей старшого дошкільного віку створено програму "Стежинки у Всесвіт".

Стежка завжди пов’язана з рухом, її довжина зазвичай складає не більше пари сотень метрів, після чого вона обов’язково виводить до більшого шляху. Усесвіт — це слово охоплює все те, що знає людина, і те, чого вона не знає. Останнього набагато більше — незнання переважає над знанням, не дивлячись на всі спроби науки розшифрувати загадки природи. Отже, Всесвіт — це все, що існує: матерія, простір, енергія, час.

Дитину треба вводити у Всесвіт, надаючи їй можливості йти власною стежинкою, але допомагаючи вийти на свій великий шлях!

Програму зорієнтовано на досягнення певних стандартів в освіті дитини раннього та переддошкільного віку. Підґрунтям програми є якість розвитку, вихованості та навченості дитини перших трьох років. Постійне вдосконалення системи дошкільної освіти, підвищення вимог до якості освітньої роботи в усіх її ланках, психолого-педагогічні дослідження підтвердили необхідність і доцільність поглиблення змісту знань, умінь і навичок кожної дитини.

Враховуючи той факт, що ранній та переддошкільний вік — це унікальний період, пов’язаний з високою сензитивністю малюка щодо формування більшості специфічних людських якостей та здібностей, було окреслено такі завдання цього етапу розвитку:

- від 0 до 1-го року — формування в дитини засобів та способів спілкування з дорослою людиною;

- від 1-го до 3-х років — засвоєння суспільно вироблених засобів використання предметів, розвиток спілкування: емоційного та мовленнєвого.

Отже, пріоритетними в ранньому та переддошкільному віці є засвоєння людських способів використання предметів та розвиток мовлення. Зміст програми "Маляточко" систематизовано за чотирма розділами:  

- Фізичний розвиток.

- Здоровий малюк.  

- Коґнітивний розвиток.  

- Розвиток особистості.  

- Естетичний розвиток.

Розподіл програмного матеріалу в підрозділах "Створення фонду "Хочу", "Створення фонду "Можу" допоможе вихователям зорієнтуватися в організації різноманітної діяльності дитини. Фонд "Хочу" визначає завдання, які стоять перед вихователями щодо розвитку, навчання та виховання кожної дитини. Фонд "Можу" окреслює межі використання дитиною набутих знань у житті.

У розділі "Фізичний розвиток. Здоровий малюк" чітко сформульовано вимоги до розвитку рухів дитини, посилено оздоровлювальну спрямованість програми.

Коґнітивний розвиток. Цей розділ має такі напрями: предметний світ; сенсорний розвиток, формування чуттєвого досвіду; світ природи.

Пізнання дитиною довкілля (у його різних формах — сприймання, пам’ять, мислення тощо) психологами розглядається як активний процес, необхідним компонентом якого є психологічні засоби, що виформовуються в процесі навчання в найширшому розумінні, охоплюючи й навчання самим життям.

Коґнітивний розвиток дитини розуміється як неперервна та незмінна послідовність стадій, кожна з яких підготовлена попередньою, а та, у свою чергу, наступною.

Розділ "Розвиток особистості". Спілкування дитини з дорослими та однолітками розглядається як основа соціального розвитку. У параграфі "Соціалізація" визначено завдання щодо соціально-емоційного розвитку та становлення регуляторного досвіду малюка в сім’ї та дошкільному навчальному закладі. Розвиток мовлення дитини раннього та переддошкільного віку є засобом, за допомогою якого встановлюються контакти, налагоджуються стосунки між дитиною й дорослим, дитиною й дитиною.

Естетичний розвиток. Завдання цього розділу наведено з урахуванням вимог до естетичного сприйняття довкілля малюком. Структуру програми для дітей дошкільного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку.

Структуру програми для дітей дошкільного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку.

У програмі "Дитина в дошкільні роки" завданням розвитку кожного психологічного віку передує психолого-педагогічна характеристика дитини, яка складається із критеріїв, а саме: провідна діяльність; кількісні та якісні показники рівня розвитку пізнавальних, емоційних і вольових процесів; новоутворення кожного віку; сензитивні періоди формування тих чи інших психічних процесів, особистих властивостей, феноменів тощо.

Зміст програми розподілено за двома частинами — інваріантною та варіативною.

Інваріантна частина визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання й виховання дітей незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

Варіативна частина враховує й відбиває в змісті освіти реґіональні, етносоціокультурні та індивідуальні особливості розвитку дошкільника.

У програмі завдання розвитку, навчання та виховання подано за чотирма розділами: фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток дитини. ґрунтом розділу "Фізичний розвиток. Здоровий малюк" є формування в дошкільника системи знань про здоровий спосіб життя, виховання потреби у фізичному самовдосконаленні тощо. Структура розділу є стрункою системою взаємодії дорослого з дитиною за такими напрямами:

- Фізичний розвиток. Здоровий малюк (образ тіла, розвиток і живлення організму, гігієна тіла, загартування, здоров’я і хвороба, розвиток рухової активності, фізична витривалість).

- Ґендерна соціалізація.  

- Основи безпеки життєдіяльності.

Підрозділ "Ґендерна соціалізація" розроблено згідно з новітніми дослідженнями психологів. Він охоплює дві взаємозалежні сторони: а) привласнення дошкільником прийнятих моделей чоловічої та жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і ґендерних стереотипів; б) вплив суспільства, соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому певних правил і стандартів поведінки, соціально прийнятних для чоловіків і жінок.

У розділі "Розвиток особистості" акцентується увага на соціальній компетентності дитини (соціальна зрілість), яка виявляється в необхідності сприймати себе в контексті відносин з іншими, у розвиненій потребі контактів з однолітками й дорослими, соціальних мотивах спільної діяльності, регуляції поведінки й діяльності, моральних почуттів.

Структура розділу складається з таких напрямів:

- Ігрова діяльність.

- Сюжетно-рольова гра.

- Ігри з правилами.

- Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення.

- Пропедевтичний курс навчання грамоти.

- Риторика.

- Художньо-мовленнєва діяльність.

- Навчання дітей другої мови.

- Навчання іноземної мови.

- Соціалізація.

- Формування оцінно-контрольних дій.

- Розвиток духовного потенціалу дитини.

Новим у програмі є напрям "Риторика", віднесений до варіативної частини. Сучасна риторика, що лягла в основу розробки підрозділу програми, об’єднала в єдине різні знання про людину з теорії комунікації, психології спілкування, лінґвістики, етики, соціології, логіки, семіотики тощо. Отже, риторика вчить спілкуванню на новому етапі розвитку суспільства, в умовах колосальних можливостей відкритості й доступності інформаційного простору. Проте незмінним для сучасної риторики є те, що в центрі — особистість, яка спілкується.

Підрозділ "Розвиток духовного потенціалу дитини" також є новим у програмі, його віднесено до варіативної частини. Духовний потенціал є інтеґральним утворенням, що в унікальній та неповторній комбінації поєднує можливе й дійсне, свідоме й несвідоме, суще й належне; взаємопов’язує здібності й здатності особистості до прийняття, переживання й творчого втілення у всіх сферах життєдіяльності базових загальнолюдських цінностей та індивідуальних ціннісних новоутворень кожної дитини.

У розділі "Розвиток пізнавальної сфери" головним завданням є розвиток пізнавальних здібностей, ґрунтом яких є сенсорні, інтелектуальні та творчі здібності. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, вироблення вміння користуватися основними логічними прийомами й операціями, формування навичок наочного моделювання складає одне з важливіших завдань.

У структурі розділу відбито такі напрями:

- Введення у світ кількості, логіки, простору та часу.

- Конструювання.

- Економічна освіта.

- Комп’ютер у дошкільному навчальному закладі.

- Ознайомлення з предметним довкіллям.

- Екологічна освіта.

- Вступ до природознавства (світ неживої природи; природа Космосу; жива природа).

- Елементарні історико-географічні уявлення.

У розділі "Естетичний розвиток дитини" подано програму формування естетичного ставлення дитини до світу та художнього розвитку самої дитини. Основою художнього розвитку є формування в дитини саме художніх здібностей (музичних, літературних, до зображувальної діяльності).

Цей розділ має такі напрями:

- Світ мистецтва.

- Театральне мистецтво.

- Образотворче мистецтво.

- Музика.

- Свята та розваги.

До оновлення програми "Дитина в дошкільні роки" було залучено провідних фахівців із питань дошкільної та початкової освіти в Україні. У процесі розробки обсягу знань, умінь (компетенцій) і навичок дітей раннього, переддошкільного та дошкільного віку було використано сучасні дослідження психологів, педагогів, дидактів, соціологів, лінґвістів та онтолінґвістів.

Авторський колектив, у складі 6 докторів наук, 12 кандидатів наук, 9 маґістрів, викладачів ВНЗ і практиків, розуміючи всю складність створення програми, яка б відповідала всім вимогам сучасності, із вдячністю сприйме всі зауваження, побажання і пропозиції та обов’язково їх урахує під час доопрацювання та перевидання програми.

Повністю ознайомитись з програмою "Дитина у дошкільні роки" Ви можете скачавши її у розділі "Каталог файлів"